top of page

Vedtekter

Vedtekter feb 2012 

1 Vedtekter for Vinderen Skoles Musikkorps Vedtatt på Årsmøtet 2012 Sist revidert i 2009


§ 1 Organisasjon

1.1 Vinderen Skoles Musikkorps, nedenfor kalt Korpset, er stiftet 15. februar 1930. Skolens rektor står som Korpsets beskytter. Korpset skal være tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom Oslo Krets.

1.2 Korpset kan, etter behov, inndeles i flere læringsgrupper, f.eks. aspiranter, juniorkorps, seniorkorps og drillkorps. Aspiranter regnes som utøvende medlemmer.

1.3 Korpset skal ha en tillitsvalgtordning med én tillitsvalgt for hvert 20. utøvende medlem. Begge kjønn skal fortrinnsvis være representert.

1.4 Korpsets øverste myndighet er årsmøtet. Korpset skal administreres og ledes av et korpsstyre. Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av kretsstyret.
§ 2 Formål Korpset har som formål å: - Fremme interesse for og utøvelse av musikk blant medlemmene. - Medvirke til utvikling av et godt miljø og godt kameratskap.
§ 3 Oppgaver Korpset skal: - Sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori, oppøve ferdigheter på korpsinstrumenter og i samspill. - Fremføre god musikk i bydelen og ved deltagelse på arrangementer i inn- og utland. - Når det er grunnlag for det, drive tilleggsaktiviteter som f.eks. storband.
§ 4 Medlemskap 4.1 Opptak i Korpset foretas etter skriftlig søknad som må være undertegnet av foresatte. 4.2 Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre. Etter innstilling fra Korpsets dirigent avgjør korpsstyret hvor mange aspiranter som kan tas opp hvert år. Disse tas fortrinnsvis fra 3. og 4. klasse. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i Korpset blir et automatisk medlem i NMF. 4.3 Alle medlemmer plikter å følge Korpsets, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til Korpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. 4.4 Etter fullført og godkjent aspiranttid kan aspiranten tas opp i junior-/hovedkorpset. Hvis aspiranten viser liten interesse og fremgang, eller på annen måte anses uskikket, kan korpsstyret bestemme at aspiranten ikke opptas i junior-/hovedkorps. Et medlem kan stå i Korpset til 31. juli det året det fyller 19 år. Bruk av Korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter kan tillates av styret. En forutsetning for deltagelse i amatørkorps er at medlemmet har fylt 15 år, og at forpliktelsene overfor Korpset skal oppfylles i tilfelle arrangementskollisjoner. 4.5 Foresatte og andre interesserte kan opptas som passive medlemmer. 4.6 Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database. 4.7 Styret kan utnevne æresmedlemmer på grunn av fortjenstfullt arbeid for Korpset.
§ 5 Utmelding Utmeldinger skal være skriftlige, og fratreden skal fortrinnsvis skje ved skoleårets slutt. Dersom utmelding skjer etter 15. august og 15. desember må det betales kontingent for henholdsvis høst og vår semester. Skyldig kontingent skal være innbetalt før utmeldelsen kan godtas. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra Korpset.
§ 6 Plikter og ansvar Medlemmene i Korpset plikter å: - Overholde Korpsets vedtekter og bestemmelser. - La Korpsets konserter og arrangementer fortrinnsvis gå foran andre aktiviteter. - Møte til rett tid til øvelser og oppdrag såfremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. I tilfelle fravær skal dirigent, instruktører eller korpsleder varsles, om mulig i god tid på forhånd. - Følge godt med under øvelsene, samt øve hjemme. - Betale kontingenten i rett tid. - Holde utlånte instrumenter og annet utstyr i god stand. Reparasjon av instrument skal på forhånd meldes til materialforvalteren som gir beskjed om når og hvor instrumentet repareres. Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skade som skyldes uaktsom behandling av Korpsets eiendeler. - Levere tilbake Korpsets instrument, uniform og annet utstyr i god og rengjort stand.
§ 7 Oppførsel 7.1 I forbindelse med Korpsets forskjellige aktiviteter plikter medlemmene å adlyde styrelederen, korpslederen, dirigenten og instruktørene. Alle skal til enhver tid gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bli mest mulig til glede. 7.2 Styret kan sende melding til foresatte hvis et medlem ikke følge vedtekter, andre regler, instrukser, etc. Ved gjentatt overtredelse nevnt, kan medlemmet ekskluderes fra Korpset. 7.3 Medlemmer som ved dårlig oppførsel har brakt Korpset i vanry, kan ekskluderes fra Korpset. 7.4 Disiplinære tiltak a) Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for Korpsets aktivitet. b) Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. c) I grovere tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon. d) Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret. 7.5 Før eksklusjon vedtas i henhold til pkt. 2 eller 3 ovenfor, skal medlemmet og dennes foresatte gis anledning til å uttale seg enten skriftlig eller muntlig på et styremøte.
§ 8 Årsmøte 8.1 Årsmøtet er Korpsets øverste myndighet og holdes innen 1. mars. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når korpsstyret eller 1/3 av de foresatte krever det. Innkalling med sakspapirer sendes skriftlig senest 1 uke før møtet. 8.2 På årsmøtet deltar forsatte som er á jour med kontingent, æresmedlemmer korpsmedlemmer og eventuelt av styret spesielt innbudte. Stemmeberettigede og valgbare på Korpsets årsmøte er foresatte for medlemmer i Korpset og medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale, forslags- og stemmerett. Det kan kun avgis én stemme for hvert medlem. Styrets medlemmer har tale, forslags- og stemmerett i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. I tillegg har Korpsets tillitsvalgte stemmerett. Medlemmer som ikke er fylt 12 år har tale- og forslagsrett. Representanter fra NMF har talerett. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Sakene avgjøres ved vanlig flertall såfremt ikke annet fremgår av vedtektene. Ved stemmelikhet skal møteleders stemme være avgjørende. 8.3 Sakslisten skal inneholde følgende punkter: a. Årsmelding b. Revidert regnskap med noter c. Budsjett for kommende år d. Kontingenter for utøvende og passive medlemmer e. Saker som legges frem av styret f. Innkomne forslag g. Valg på styre, revisor og valgkomité De som velges må være 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villig til å motta verv. Forslag som ønskes behandlet må være korpsstyret i hende senest 2 uker før årsmøtet holdes. 8.4 Årsmøtet velger møteleder, møtesekretær og valgkomité. Styret fremlegger årsberetning og revidert regnskap med revisjonsrapport. Styret skal bestå av leder og minimum fire medlemmer. Inntil 3 av korpsets tillitsvalgte er korpsrepresentanter. Korpstillitsvalgte bør ikke ha foreldre som er årsmøtevalgte styremedlemmer. De øvrige medlemmer velges slik: Styreleder velges for 1 år. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år om gangen. Revisor og valgkomité velges for ett år. Valg skjer skriftlig hvis noen av årsmøtets medlemmer forlanger det. De medlemmer av styret som velges for 2 år av gangen, velges slik at ikke alle velges samtidig. Et styremedlem som er valgt for 2 år kan velge å tre ut av styret hvis vedkommende ikke lenger har barn i Korpset, eller det foreligger andre personlige grunner.
§ 9 Korpsstyret 9.1 Korpsstyret leder og administrerer Korpset, forbereder alle saker som skal behandles på årsmøter og påser at alle vedtak som er fattet blir gjennomført. Styret konstituerer seg selv. Til støtte for sitt arbeid kan Styret opprette underkomiteer. Normalt vil et styremedlem lede én underkomité, for eksempel materialkomité, instruksjonskomité, korpskomité og andre. 9.2 Styremøter holdes så ofte det anses nødvendig, 2-4 ganger pr. år. Styrets virksomhet utøves av et arbeidsutvalg (AU) i tråd med oppsatte retningslinjer for arbeidet i Styret og i underkomiteer. AU møter jevnlig, normalt én gang hver måned (unntatt i sommerferien). Til disse møter vil kunne innkalles komiteledere, dirigent, korpstillitsvalgte og andre. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene, hvorav én må være den valgte styreleder eller nestleder, er til stede. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. 9.3 Alle styrevedtak skal protokolleres. 9.4 Korpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering. 9.5 Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når Korpset drar på turer og deltar på arrangementer.
§ 10 Økonomi 10.1 Alle tillitsverv i Korpset er ulønnede. 10.2 Korpsstyret forvalter Korpsets midler. Korpsets konti disponeres av styreleder og kasserer, dog slik at alle inn- og utbetalingsbilag umiddelbart skal leveres kasserer. Instrumentkjøp innenfor budsjettramme foretas av materialforvalter i samråd med dirigent.
§ 11 Kontingent og rapporteringsplikt 11.1 Kontingenten og eventuell uniformsleie og instrumentleie fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret. 11.2 Kontingent betales for hvert semester. 11.3 Tamburmajor betaler ½ kontingent. 11.4 De foresatte er forpliktet til å delta i inntektsgivende arbeid som f.eks. loppemarked, idet slike inntekter er en forutsetning for Korpsets virksomhet. 11.5 Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31.desember.
§ 12 Dirigenter og instruktører 12.1 Dirigent ansettes av styret med 3 måneders gjensidig, skriftlig oppsigelsesfrist. Det skal opprettes skriftlig kontrakt. Instruktørene ansettes for ett (1) år ad gangen. Det lages skriftlig kontrakt med 1 måneds gjensidig, skriftlig oppsigelsesfrist. 12.2 Styret fastsetter godtgjørelse til dirigent og rammen for godtgjørelse til instruktører og korpsvakt (til den individuelle instruksjon). 12.3 Det skal foreligge instruks for stillingene.
§ 13 Oppløsning 13.1 Oppløsning av Korpset kan kun foretas av to på hverandre følgende årsmøter, og må ha minst 2/3 flertall. 13.2 Korpsets instrumenter og andre eiendeler skal samles inn og lagres på skolen i påvente av gjenopprettelse av Korpset. 13.3 Skolens rektor er ansvarlig for at midler på bankkonto, instrumenter og øvrige effekter ikke kommer på avveier. 13.4 Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst én måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF via Oslo krets av NMF senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmeldingen tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.
§ 14 Vedtektsendringer 14.1 Forslag til endring av vedtektene må være styret i hende senest 2 uker før tillyst årsmøte. 14.2 Endringsforslag sendes til foresatte for korpsmedlemmer i Korpset og Korpsets tillitsvalgte senest 1 uke før årsmøtet. 14.3 Vedtektsendringer kan kun fattes på ordinært årsmøte og må ha 2/3 flertall.
§15 Uenigheter/Tvister Uenigheter/tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

bottom of page